cổ phiếu FLC-FLC sẽ bán trụ sở từng gán nợ cho OCB, dự thu tối thiểu 2.000 tỷ đồng