cổ phiếu đầu cơ-Chứng khoán thu hẹp đà tăng, cổ phiếu dầu khí bị bán giá sàn