cổ phiếu-Những cổ phiếu tăng giá vài chục lần từ đầu năm