Cô đồng bổ cau-Vụ cô đồng bổ cau kèm câu 'đúng nhận sai cãi': 'Người dân địa phương không ai đến nhờ vả xem bói...'