Cơ cấu đại biểu quốc hội-Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới