clip-Clip: Rùng mình cảnh container mất lái đâm liên tiếp 9 ô tô