chuyển giao công nghệ-Đến năm 2025, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine