Chuyên gia-Hồ Gươm được kè bằng bê tông đúc sẵn sẽ chẳng khác nào cái bể nước?