chuyến bay nội địa-Bỏ xét nghiệm với khách bay nội địa, gồm cả trẻ em