chứng minh-Khoa học chứng minh “thức ăn rơi xuống đất 5 giây, thổi phù ăn ngay được”