chứng khoán Việt Nam-Phép thử khó khăn cho thị trường chứng khoán năm 2019