chứng khoán-Tài sản của gia đình giàu nhất giới ngân hàng Việt vừa giảm gần nghìn tỷ