Chữ Trung Quốc-Bồn hoá chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển Quảng Nam