chủ tịch xã-Khai trừ khỏi Đảng đối với Chủ tịch xã quan hệ bất chính với nữ Chủ tịch hội nông dân