Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị