Chủ tịch Hà Nội-Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ 'ăn gian' que thử tại BV Xanh Pôn