Chu Ngọc Anh-Tổng Bí thư nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh