Chốt kiểm soát-Một tỉnh dừng toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào tỉnh