chồng vũ phu-Chồng cầm chày đánh, vợ rơi từ tầng 2 xuống đất