chồng tính toán-Đưa 100 nghìn sai vợ đi chợ đãi khách 8 người ăn, nhưng nhìn làn thực phẩm với mảnh giấy trên tay cô mang về mà anh 'chết nhục'