chống dịch-TP HCM chỉ còn 1 quận chưa kiểm soát được dịch Covid-19