Chọn chồng-Dấu hiệu chỉ có ở đàn ông thực sự nghiêm túc và coi trọng vợ