chó tấn công-Bầy chó 18 con ăn thịt chủ ở Mỹ, chỉ còn vụn xương