chiến tranh thương mại-Trung Quốc và Mỹ nhất trí dỡ thuế quan theo từng giai đoạn