chiến tranh thương mại-Nhiều công ty ồ ạt tháo chạy khỏi Trung Quốc, một số chọn Việt Nam