chiến tranh thương mại-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào ngày 19/9