chiến tranh thương mại-Người Mỹ gấp rút tải Wechat trước khi lệnh cấm được ban hành