Chế độ dinh dưỡng-Tiêu chuẩn bộ đội ăn thế nào, người ở khu cách ly được ăn như vậy