cháy rừng ở California-Khói từ cháy rừng ở California bay tới châu Âu