Cháy rừng-Quả lạ trên rừng chín rộ đổ về Hà Nội, mua cả rổ về ăn