cháy nhà xưởng-Cháy lớn tại kho hóa chất ở Long Biên, xuất hiện nhiều tiếng nổ