Cháy công ty Rạng Đông-Rải gần 4 tấn hóa chất chống phát tán thủy ngân ra ngoài Rạng Đông