Cháy công ty Rạng Đông-Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Ai trả chi phí tẩy độc?