cháy-Ấn Độ cháy bệnh viện, ít nhất 18 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng