ceo đại nam-Vy Oanh đăng đàn mỉa mai ai đó: 'Giờ cạn tiền không có để nộp phạt luôn thì tôi sẽ xem xét ân xá cho nộp dần'