cây thông giáng sinh-Giới nhà giàu 'đốt tiền' mua cây thông 'dị' vì mục đích không ai ngờ