cầu xuống cấp-Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam