cát tặc-Chống 'cát tặc', một người dân bị chém trọng thương