Cắt giảm nhân sự-Thế giới Di động sa thải hơn 7.000 nhân viên