cập nhật phần mềm-Đức yêu cầu các nhà sản xuất phải cung cấp 7 năm cập nhật cho smartphone