cán bộ-Chốt lộ trình sáp nhập 16 huyện, 631 xã: Xếp ghế lãnh đạo thế nào?