California-Khối kim loại bí ẩn liên tiếp xuất hiện khắp thế giới