cách tính giá điện-Điện một giá: Chỉ có lợi cho người giàu?