cách ly xã hội-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc là F1, phải cách ly tập trung, hơn 40 cán bộ là F2, F3