cách ly tự nguyện-Nhiều khách sạn tự nguyện xin làm nơi cách ly dịch COVID-19