cách ly tập trung-Cư dân ở Bắc Từ Liêm không là F gì vẫn bị cách ly y tế cả tháng