cách ly tập trung-Hơn trăm khách không chịu cách ly ở khách sạnError Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience