cách ly tập trung-Hơn 340 công dân Việt Nam từ Singapore về Cần Thơ