cách ly khu dân cư-Video: Người dân ở nơi BN39 nhiễm COVID-19 sinh sống được phát thực phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí