cách ly có trả phí-Nhiều khách sạn tự nguyện xin làm nơi cách ly dịch COVID-19