Ca nhiễm mới Covid-19 tại Việt Nam-Hà Nội: Người đàn ông vào bệnh viện nhưng không chịu khai báo y tế, lái xe tông vào Giám đốc bệnh viện