Bửu Lộc-Mới mồng 3 Tết, Nhật Kim Anh đã van lạy xin gặp con vì chồng cũ "mất tích"