Bruno Fernandes-Bruno Fernandes: 'Điểm số không dành cho đội sút trúng xà cột nhiều hơn'