Brexit-Giành thắng lợi vang dội, Thủ tướng Johnson thúc đẩy Brexit đúng lộ trình