Bộ xét nghiệm-Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, vì sao Bắc Giang không mua kit xét nghiệm Việt Á?