Bộ Tài chính-Giá trông giữ xe tăng cao, Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt